Inno Broker

Proinnowacyjne usługi IOB

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, jako Akredytowany przez Ministerstwo Rozwoju Ośrodek świadczący usługi proinnowacyjne, zachęca MŚP do aplikacji w konkursie PARP 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu.

Dofinansowaniu w ramach projektu podlegać będzie zakup następujących rodzajów usług proinnowacyjnych świadczonych przez IOB:

 • usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone, albo
 • usług doradczych w zakresie innowacji, o których mowa w pkt 1 oraz usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie usług doradczych w zakresie innowacji zalicza się koszty następujących usług:

 1. analizy alternatywnych ścieżek rozwojupoprzez wdrażanie innowacji;
 2. uszczegółowienia i oceny wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji; 
 3. przygotowania szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji; 
 4. identyfikacji i mapowania kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji;
 5. poszukiwania i nawiązania kontaktu z dostawcą technologii;
 6. pomocy w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lubtechnicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji;
 7. pomocy w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii;
 8. doradztwa w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii;
 9. analizy ryzyka wdrożenia innowacji;
 10. doradztwa i pomocyw opracowaniu i przeprowadzeniupilotażowego wdrożeniainnowacji;
 11. doradztwa, pomocy i szkoleniaw pełnym wdrożeniu innowacji;
 12. monitorowania i oceny efektów wdrożenia innowacji;
 13. analizy wpływu wdrożenia technologiina środowisko naturalne;
 14. doradztwa w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej; 
 15. opracowania strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji; 
 16. doradztwa w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji;
 17. pozostałego uzasadnionego doradztwa niezbędnegodo wdrożenia innowacji technologicznej. 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie usług wsparcia innowacji zalicza się koszty:

 1. udostępniania przestrzeni biurowej;
 2. udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku;
 3. udostępniania laboratoriów;
 4. znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 50 000 zł. 
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 420 000 zł.

Nabór wniosków od 04.11.2016 do 31.03.2017

Więcej informacji znajdziesz tutaj
Osoba kontaktowa ze strony LPNT – dr inż. Arkadiusz Małek a.malek@lpnt.pl 


Powrót
Szybki kontakt

LPNT S.A.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
tel. (+48) 81 534 61 00
faks: (+48) 81 531 85 48
e-mail: biuro@lpnt.pl

lpnt

Banery2
Banery
Inno Broker
Copyright © Inno Broker - 2013.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij